Tancar la finestra d'ajuda

UPCmaps

Cerca

Introduïu les paraules de cerca i premeu la tecla Intro o feu clic al botó Cercar. Procureu no utilitzar termes en plural, sinó la seva forma en singular, a més podeu fer ús d’accents i combinar paraules clau, com per exemple: escola campus nord.

Les cerques permeten introduir termes en qualsevol llengua, els resultats es mostraran en l’idioma activat en UPCmaps.

Resultats

Els resultats de la cerca es mostren en un llistat per ordre alfabètic a la caixa esquerra de la pantalla, i amb una icona sobre el mapa. Quan cliqueu a algun dels resultats o a la icona us apareix una  finestra d'informació.

El mapa té totes les funcions estandars de Google Maps:  zoom, vista de satèlit o mapa, imprimir el mapa, obtenir el link, etc.